Güýmenje
Eger men #bug diýip taglasam diňe şol taglary görkezýär. Ýöne taglanmadyk ýöne içinde şol söz bar bolan pikirleri görkezer ýaly edip bolýarmy? @admin
Ertirdaki yalymy
buglama, bugarma, bughalter diyip hichkim yazam daldir belki
@charymuradovna, pagta gitmedinmi bugun
pagta yygyp yorn:) @Qwerty,
seň diýän zadyň özi bug :D
@admin, meselem buglama däl, "bug" bolsa görkezse bolar pikirimçe ýogsam başy çaşyrar.
Bloglar bölümini hem iň bolmanda täzelikler ýaly normal görüner ýaly edip bolarmy. #bug #teklip
telefondan "hasybym" girende profil surat ekranyn razmerlaryna gora dogurlananok @white #bug
Tazelikde sheyle bulashdy oytyan, onga norm gorkezyardj
Ýalňyşlykmy ýa bilemok saýlap nusgalap bolanok (microblog text is not selectable ) #bug
dogry ýazdymmy iňlisler
özä bir zat edip düzetmeli taglemek üçin üstüne basaňda tag bu gowy zat ýöne arasynda saýlap nusgalasyň hem gelýär
umuman bolup geçýän zat şeýle; pikiriň özüne basaňda aşakda input çykyp autofocus bolýa, autofocous bolanda-da ýokardaky select eden zadyň unselected bolýa.
özüň näme maslahat berýäň
@admin, meselem reply düwmejik bolsa adat aýlaw peýkam goýýalara. Twitterde nähili edilen barlap gördüňizdmi
aradaky 11sag nira gityaka?! #bug @white,
@batyrgyzy, serweri awstraliya zada ugradan bolaymasyn ;D
Shonu duzedyaler gysdanma hemme zat yerbe yer bolar
salam. pikirleri sahypalaşdyryldy. inni ýitmez
"Vip bildirise owur" dine bildirishi goshana dal-de, hemmelere achyk. #bug ???
sen saytdaky kemchilikleri tapyanchymy
bildirişlere degişli ýalňyşlyklar intäk düzedilmez
Online myhman -1 #bug
Bloglarda gozleg doly gozlanok #bug #admin
Meselem teman ady "Aglap bilmeýän adam hakda hekaýa" bolsa, "aglap bilmeyan" diysen tapyar, "hekaya" diyp tapanok
sag bol. düzedildi. ünsem bermändirin
#bug #admin login edensoñ, login formy görkezmez ýaly etseñ gowy bolmazmy?
Bolmasa parolymy ya adymy ýalñyş ýazan ýaly edýär. Ýa diñe mende şeýlemikä?
@Röwşen, screenshot edip görkezip bilmermisiňiz?
@white, Login parol ýazyp içeri gireňde ýene şo sahypany obnawit edýä, şo obnawit edende baş sahypa açylar ýaly edäýiň diýä
@tekegyzy, düşnükli bellige aldyk sagboluň :)
dogry aýtýaň. düzeltdim.
@admin, blogy üýtgetseň ýazylan teswirler ýitýär eken #bug
@retro, mario bros :-) göz öňüne tutuldy
Älemjahan