Güýmenje
@admin, ýene pikirlerdäki surat görkezmeýär #bug

Pikirimçe: biz barada bölüminde şu ýerde ýazýan çangeloglaryňyz goýsaňyz wersiýas bilen. Täzelenmeleri okap biler ýaly.
öň myhman görkezmeýärdi, indi online agzalar hem ýitdi #bug #jümusiç @admin
@jümjüme, sabyr etmeli, görkezer olam bir gün
@admin, pikiri hem pozup bolar ýaly etseňiz. 2 gezek ýazyldy
@jümjüme, şugün agşam edäýerin
#jümpetri
öň myhman görkezmeýärdi, indi online agzalar hem ýitdi #bug #jümusiç @admin
tagda 2-nji sahypa geçireňde umumy pikire öwrülýär @admin #bug
"Dostluk iberýän agzaňyz tapylmady" diýýäe dostluk iberjek bolsam #bug
@admin güýmenjede tag filterläp bilenok #bug
Meselem: adblok açyk bolan halatynda ýa käbir halatda pikir ýazylmaýar we sahypa täzelenmwýär(anyk: şol bir iň soňky ýazylan pikir dur we haçan girip görseň 22 min öň diýip şol bir wagtda dur hatda 1 sagatdan girseň hem şol 22 min öň şol pikir, az soň sahypany ýene täzeläp gördüm ondan soň birnäçe pikir açyldy) #bug
Tazelap durmaly
Her kim saýtdaky ýalňyşlyklary #bug tagy arkaly ýazsa tapyp düzetmek aňsat bolup biler MP
Älemjahan