Güýmenje
Mfo - supermen #music #life, kawagtlar kyncylyklara hotde gelenizde ozunizi supermen goryaniz mi?)
olar dlby sebabi ichki eshigini balagynyn ustunden geyyaler
Hakyky. Sakal össe ýüz nurlanaýýar. Hokmt edaradakylar sakal osdurmegi arzuw edyar
Tomusda-da gulagymy sallapjyk gulluga gitmeli #life
Sen bn menem gidaysemmay)
Maydamy alynşyklar
@Baheyr, iyunda okuw gutaryanlar
Menem gitmeli noýabrdaky alynyşykda
Masters zat goý bolsun edip gulluga gitmekçi indi, garramankak watana hyzmat edeli
@Yomudson, ona çenli kararyñ ber diyyañda. Kararsyz galdyryar öza. bir tarapdan gideyin aradan çykaraýyn diydiryär. Bir tarapdamam okuwa dowam edeyin diydiryär
@Bashkan, şony menem aradan yoklasym gelyaray
@Baheyr, Alternatifsiz bizim sistem, 26 yaşa gelince otomatik suçlu konumuna geçiyorsun, asker kaçağı olarak, yapmak lazim waktinde
@Baheyr, diňe iki çagaň bolsa muaf bolýaň häzir
27de yapylyp yapylmayanyny anyk bilip bolsa şoña görä hereket etmekçi, beylr birzat yok bolsa-da Yomudson bn jyraymaly @Bashkan,
@Baheyr, 27'de indi yapylanok diyen yaly etdi, anygy yok, on yapylyady welin
@Bashkan, onda men şaylarymy ýygnap başlaýyn :D
@Baheyr, men öň baryp sorapdym, 27 de muaf bolýaň ýöne 26 da okaýan bolsaňam gitmeli diýip aýtdylar, yani 27 ye kadar otomatik kaçak olarak kayida geçirýäler, olam wizada zatda zyýan bolmagy mümkin diýen pikirde şahsen, tr.de gbt"de görünýär ol zatlar, biziňkini anyk bilemok
@Yomudson, men kindle bn 3müñe golay kitaplarymam tayynladym :D gideyiday, yoook bolsun şy okuwam doktoranturada, dollaram, toyam :D
Meñ şuwagt gitmegim sanırım en iyi ihtimal @Bashkan,
@Baheyr, men öýlenen bolsamam gitmeli indi, seňki daha ýeňil iş :-D
@Baheyr, eger 26 yashda yurda girsen onda yzyna chykarmayalar anyk.
@Bashkan, ikinji cagan gullukda wagtyn hem bolsa gullugy shol yerinde tashlap seni boshadyan ekenler
@Jepax, hawa, ekziň ugry ýoly ýokmyka? :-D
Başkanyñ viza temasynda name pikiriñ bar? @Jepax,
@Bashkan, bar, hytayda, turkde birzat edip etdiryaler shonam. Tup bebek bolsak Birden kop caga galyar
@Baheyr, bashkan viza hakynda mowzuk acdymy ya shu pikirdaki gurrunleri aytyanmy?
@Baheyr, AB ýurtlary wiza üçin gbt, hatda bankyňdan şuwagta çenli ulanan ýerleň listesine kadar isleýäler, şonda dikkat ediljek gibi duruyor bende
Şu pikirde @Jepax,
AB hyýalyma yok wn göreli any iyuna çenli karar bermeli @Bashkan,
Özleri bir "İnlis dili" gürläp başaranoklar, üstesinede : "Seniň pronunciation'yň şular ýaly, ýok seň accent'yn bular ýaly" diýmekleri ýokmy.... Hawa hawa siz İnlis dilini mükemmel gürleýäňiz #life
hindilermi
@myhman, yoh, olar dal
bolýa diýiň geçiň
Maña utanch hayadan, wepalylykdan, paklikden soz achyan gyz kwartirada entap yor #life
Öz öýi bolman kwartirada ýaşaýanlar edep haýadan söz açmaly dälmi ýa druk moý?
kwartirada ýaşamak aýypmy?
Name edyaninem aydyp ber bulara :D
@Nejis, bärde ony ýazanok
@Bashkan kan yurege dushme
Arada mana diwana bolan gyz, indi ozgeler bilen soyuship yoren eken, begendim #life
Biwepa gyz ekenai)
@rubia, yokdaý, söýüşmedim, biwepa bolanok şonuň üçin
Bagtly bolgay
Hehe gunime goyar indi diysene
Diplomirowannyy taxist #durmush #jizn #life
Ýuwan her bir zadymy ütüklap goýýan, joraba çenli, sebäbi öz maşgalamy gowy görýän:-) #life
jorap kiminki
@Qwerty, öýde kim ýaşaýan bolsa şolaňky)
Kop manyly jorap
Älemjahan