Güýmenje
#sorag "Dünýäni dyza çökerdim emma, ýüregime rahatlyk tapmadym." Kimiň aýdan sözi?
Iskender
dogry aytdynyz, Muhammet Ali diyipdir. Edil mena yanynda daldim yone.
Mmmbah rahatlygyny ýitiren ýerinden gözlemeli eken onda
shu jandara "samolyot" diyip biljek derejede sada ekenim) siz name diyyadiniz? #sorag #childhood #memento #wank #wunk
@Dipsomaniac, mena suna teneçir diyyan senem alda wertalyot diy samalyot diy ol oz isin.
diagnoz goydularmy keseline? @Gnusmas,
Kramis diyerdik. Tutanymyn ganatyny goparyp göybererdim. Bir günem ulyragyny tutup yüzüni yüzüme bakdyryp ganatlaryndan tutup iki gapdala çekip goparjak bolamda döşi yyrtylypdy. Pişik soyjak boluşumyzdanam agyrrak degdi şol
@Tagtabit, bay nejis ekeninay
@Molniya13, o dagyn hija. Pişigi gyşyn in sowuk günleri gara peç güwlap yanyp durka üstüne zynyp gördüm:D
@Tagtabit, bizem gushy operasiya edip olduripdik)) chaga wagtyn dozumsiz boljak yalyda
@Dipsomaniac sondan basga zat diymeyadim ozuma. Seni bilemok.
Döwüre görä üytgedip Drone diysegem bolya
Aslynda awadan jandar ekenay yakyndan ünsli gözzän wagtyñ
"old school" gornushdaki (tipdaky) kostyum balaklary geymegi maslahat beryanizmi? Ya-da Ashgabat ichinde sho wkusda kastyum balak dikyan dikinchiler ( erkek) barmyka? #komek #sorag
Name uchin hickim munga jogap yazanok?
Charlie Chaplinynky yaly bolmasyn esasy:D
Ors bazaryñ arka taraplarynda bar öýdýän
ahah :D , yokmy tanysh bilish) @MissHappy,
sag bol welin, ony gorduk onarmady @Hypatia,
Saraltma bolan chagalar nameler iydirsen bolarka? #sorag
İlki lukmana görkezmeli şol ayyp berer name iymelidigini, öz kellan bilen bir zatlar iydirip bolmaz
Sary dal zatlar iydirberin
@renkli lukmana gorkezdik, towuk chorba, we sh m, ishdasi alanok, hem ishdasi alar yaly hem zyyan etmez yaly bir zat tapmaly
Shu pikirin ashagyndaky zenandan sora
@retro Taňyrýalkasyn :)
Adamlaryň agzyndan bir zat eşdip, gözlerinden başga bir zady okamak. #sorag Psihologiýany halaýan, gyzyklanýan barmy içiňizde?
Gürläp oturyň hormatdyl agzalar :)
Da psihologiya bilena gyzyklanyan
Menem gyzyklanyan :)
#sorag
Adamyň daşky keşbine görä baha berýäňizmi? Ýa siziň pikiriňizçe adamyň häsiýeti has wajyp geýnişi däl-de, sebäp " nihera sebe " adamlaryň häsiýetleriniň sanawy standart listde ýazylyp, maňlaýlaryndan asylyp goýulan ýaly. Otstoý prosto, razwiwaýtes hotýaby çutok.
ikisem bolya dogrymy aytsam sebabi goni hasyetini bilenokda
Hasiyeti bn arassachylygy,
50/50 dash sypatyna seredemok diyilendede biraz ozunechekerli bolsa gowy
Adama baha beremzok
@rosso onda sen jmgýtçilik ýerlerde işleýän dälsiň :) ýa şoňa elim degenoklardansyň :D
@Schastye, dushunje bn baglanshykly zatmyka diyyan. kop tanyshlar sheyle, biraz üýşseler goni bir birinin gybatyny edip bashlayarlar. Ustunden gulen bolup bir birinin, kemsidiji sozler aydyp. Dogry zat dal, dushundir dushundirip bilsen
@rosso meň bu soragyma gybat nireden goşuldy? Düşünmedim. Aýtjak bolaň zadym biri şlýuha ýaly geýinip seň çagalaňňa seretmäge nýanýamyşyn diýeli, bu bir mysal, şlýuha ýaly geýinen adama çagalaryňy ynanarmydyň? Şoň üçin bir adam sypatynda görünmek üçin geýnişiňe üns etmeli diýjek bolýaaaaan eşdäýiňä menem :)
Bu voobshe bashga mesele
#Sorag Naharhanada gündelik bir çanak kortoşka gyzartma bişirilmeli, bir çanak gyzartma üçin bolsa 5kg kortoşka gerek, ýöne naharhanada gyzartma üçin harjalýan kortoşkanyň möçber 5kg-dan köpelýär. Köpelse-de her günki bişirilýän gyzartma bir çanak. Näme üçin?
Gabygyny artyan sebabi. Bah seryoznh jogaplaydymmay
@Schastye, tmde bolsa onda tocno dvijenyadyr
Asyl klassikada sheyle eplenilmi? #sorag
haysyny saylardynyz? Eplengi yada dal
ayakgaby saylap bilsen eplesen erbet dalem yalyla
eplengem erwet däl ýäly
Eplengi hazir sheytyaler kabiri hemme dushunenok hali ona
@Dipsomaniac, jorabynam sho gorarak saylanaymasa, sho bir renk jorap gitse nahili gelsher we shm. Yone klassika yaman owadan, uytgeshijek edip bolsa hich nenen dal yaly
hemishede edilya ol ) @Selya,
jorap tapawutly bolmaly gelishmesi un @Suraý,
@Dipsomaniac, bilyan, menem shony aytyan, jorap same bolsa balagyn dowamy yaly gider, suratdaky yaly
gilotinada ( Гильотина) kesilen adamyn kellesi nache wagtlap hushyny saklayaka? #sorag
ozuni duyyaka *
birinin kellesini goparjak bolyan welin hakykady aydyp yetishermika ?
oljek wagty adam hakykady gurleya diyyolar
Gozuni gyrpyp yetishyar oydyan
Öljek wagtyndaky aýdan zatlary hukuk tarapdan delil kabul edilenok. Şol ýagdaýyň latynça ady hem bardy
lavaoisermidi sho gyrpyan? @myhman,
sorag bashga dost @Bashkan,
@Dipsomaniac, ady yadyma dushenok
Farkındalık kazanmak için neler yapılabilir ? #sorag
Soragy biraz açsañ
@kowum, more independent yashasym gelyar, or being aware of all the things around me
İ) durmuşdaky maksadyñy dogry bellemeli, ii) seni maksadyña alyp gitjek basgançaklary geçmek m.p.
@kowum, hawa ol belli. Shoñada goshmacha taktika yokmy?
Yani bu en genel ifadesi biteysel "independent"a kavuşmanın
Oturmaly her nokadyn yazmaly we özüni şona görâ şekillendirmeli, daş töwerekden tasirlenen yagdaylary minimuma indirmeli olardan kurtulamazsın. İnsan sosial varlık
@kowum, independent ligi ayyr, meselem dash töweregimdäki wakalaryñ farkinda bolmak ( gipnozsyz gezmek ))) . Edilyan hereketleñ düyp maksadyndan habardar bolmak. Nädip?
Olara çözüm bulursan blog aç yaz :D sıfırlayamazsın ama minimuma indirmeye çalışırson
Tamam, şöyle diyeyim, farkındalığını arttırabilmek için kendine saygın olması gerekiyor ki etrafındakilere de saygın olsun, baya liberal bir görüş oldu, uluslararası ilişkiler ve örgütler dersinde 3 tür görüş üzerinde durmuştuk, oradan hatırlıyorum, her üç görüşte dünya üzerinde mevcut ama gelişmiş ülkeler liberal yaklaşımla demokrasiyi sağlamaya çalışmışlar ve bir nebi başardıklarını düşünüyorum, yani dediler şey şu, ülkendeki insanlara karşı demokratik bir yaklaşımla haklarını savunduğun taktirde diğer ülke insanlarının da haklarına saygı duyarsın diyorlar, sen de başarabilirsin
cevabını biliyorum, yazmana gerek yok, direkt "ok" olacak :D
Name un tuwaletden chykan gyz, garashyp duran gyza yylgyryar #sorag
*hatardaky garashyana
"bagyshlarsynyzda, sizi'de garashdyrdym, sçp otyrdymda"
Geçiň goýuna gülmesi ýaly, "syçak" diýip üstünden gülýär
Ayal mashgalany bezeyan zat #sorag
Simmetriýa
Gowusi garpyz yaryp dursada dallay @pikirchi,
Jogap ; garagujuk aytmyshlayyn photoshop bolmaly
Montoyosko biljek biljek boldy
Edebi, düşünjesi
Özi aýal bolup ärsiz bolsa köp kişiň gözünde üýtgeşik görüner meselem
Zenany diñe bir zat bezemeýär.
Älemjahan