Ýagşyzadalaryň bahary II bölüm

Ýagşyzadalaryň bahary II bölüm

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Türkmen dili we edebiýaty
 • Ýazylan wagty

  14.06.2004
 • Görülen sany

  376
 • Göwrümi

  2.13 MB
 • Formaty

  pdf
ýükle

Ylmy maglumat barada

Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti Beýik Saparmyrat Türk-menbaşynyň howandarlygynda we gönüden-göni tabşyrygy esasynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XI-XII asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymy Mahmyt Zamahşarynyň «Ýagşyzadalaryň bahary» atly köp jiltli eseri. Dünýä edebiýatynyň genji-hazynasyna giren bu eser milli mirasymyzyň ruhy gym-matlyklarynyň naýbaşy nusgalarynyň biridir. Pähim-paýhaslardan, öwüt-nesihatlardan, nakyllardyr atalar sözlerinden ybarat bolan bu eser biziň ruhy dünýämiziň has hem gözelleşmegine hyzmat eder. Kitap eseriň Stam¬bulda saklanýan golýazma nusgasy esasynda türkmen diline terjime edildi.

Teswirler