Ýagşyzadalaryň bahary V bölüm

Ýagşyzadalaryň bahary V bölüm

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Türkmen dili we edebiýaty
 • Ýazylan wagty

  26.07.2004
 • Görülen sany

  319
 • Göwrümi

  1.45 MB
 • Formaty

  pdf
ýükle

Ylmy maglumat barada

Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň howandarlygynda we gönüden-göni tabşyrygy esasynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XI-XII asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymy Mahmyt Zamahşarynyň «Ýagşyzadalaryň bahary» atly köp jiltli eseri. Dünýä edebiýatynyň genji-hazynasyna giren bu eser milli mirasymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň naýbaşy nusgalarynyň biridir. Pähim-paýhaslardan, öwüt-nesihatlardan, nakyllardyr atalar sözlerinden ybarat bolan bu eser biziň ruhy dünýämiziň has hem gözelleşmegine hyzmat eder. Kitap eseriň Stambulda saklanýan golýazma nusgasy esasynda türkmen diline terjime edildi.

Teswirler