Diwan

Diwan

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Türkmen dili we edebiýaty
 • Ýazylan wagty

  18.08.2004
 • Görülen sany

  435
 • Göwrümi

  1.56 MB
 • Formaty

  pdf
ýükle

Ylmy maglumat barada

Döwürdeşleri tarapyndan hormat bilen «Türkmen gojasy» diýlip ady tutulan Ýunus Emre (1238-1320) ussat şahyrlaryň biri hasaplanýar. Onuň ýaşan döwri Beýik Seljuk türkmenleriniň döwletiniň synyp, Osman türkmenleriniň döwletiniň döräp başlan döwrüne gabat gelýär.Kiçi Aziýada Seljuk türkmen döwleti gurlandan soňra, XI-XIII asyrlarda döwlet işleri, şol sanda edebiýat hem arap, pars dillerinde dowam edipdir. Ýunus Emre ilkinji bolup, Oguz türkmenleriniň dilindäki ýazuwly halky edebiýaty esaslandyrýar. Onuň goşgulary ýat tutmak arkaly, şeýle hem ýazuw üsti bilen halk arasyna ýaýrapdyr. Ýunus Emräniň eserleriniň XIV-XVI asyrlarda göçürilen ençeme golýazmalary bar. Şu kitap onuň şygyrlarynyň XIV asyrda ýazylan Fatyh nusgasy esasynda neşire taýýarlandy. Şahyryň şygyrlar diwany doly görnüşde türkmen okyjylaryna ilkinji gezek hödürlenýär.

Teswirler