Gaýgysyz Atabaýew

Gaýgysyz Atabaýew

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Türkmen dili we edebiýaty
 • Ýazylan wagty

  01.01.1965
 • Görülen sany

  306
 • Göwrümi

  26.34 MB
 • Formaty

  pdf
ýükle

Ylmy maglumat barada

"Her halda men (öz aýbymy boýun alýaryn) öz döreden eserlerimden ilkinji ýa bir näçinji gezek el gatmaýanyma ýokmukan öýtýän. Ylaýta-da şu kitaby ýaňdandan ele almajagyma, gurnasyny söküp täzeden taslajagyma, täze wakalar girizmejegime men häiziriň özünde göz ýetirýärin. Sebäbi, ýarasy wagty bilen bitmeýän agyr ýagdaýlar başdan geçeni üçin, material ýetmezligi kän päsgel berdi, şonuň bilen bile, biraz gyssandym: respublikanyň guralmagynda hem onuň rowaçlanmagynda aýratyn rol oýnan halka tanatmagy zerur hasap etdim. Şoňa görä-de, wakanyň suratlandyrylşynda-da, çeperçiliginde-de Aýgytly ädim bilen şu kitabyň arasynda okyjynyň ullakan tapawut seljermegi şubhesizdir. Kitabyň ikinji neşirinde şol tapawudyň tanalmaz derejede üýtgejegine men umyt baglaýaryn. Aýgytly ädim hem demir gazyk nokatly kitap bolman, dama-dama köl bolşy ýaly, dynuwsyz düzediş netijesinde şol derejä ýetendir." - B.Kerbabaýew

Teswirler

@KaysÖwezow 5 aý öň
bu kitaby name ucin alyp bolonok