Oguznama

Oguznama

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Taryh
 • Ýazylan wagty

  01.01.2001 ý.
 • Görülen sany

  218
 • Göwrümi

  51.15 MB
 • Formaty

  pdf
ýükle

Ylmy maglumat barada

Türkmenleriň nesilbaşysy Oguz han özüniň gahrymançylykly ýörüşleri ,berkarar döwlet gurşy,ony adalatly dolandyryjy hakda nesillere ýadygärlik galdyrmagy göz öňünde tutup ,bir ajaýyp kitap ýazmagy tabşyrypdyr. Nesiller ol kitaby “Oguznama”diýip atlandyrypdyrlar.Wagtyň geçmegi bilen bu kitaby diňe bir Oguz hanyň nesilleri bolan türkmenler däl, eýsem dünýäniň köp halklary uly gyzyklanma bilen öwrenipdirler. Siziň dykgatyňyza hödürlenýän şu ýygyndyda “Oguznamanyň” Aşgabatda, Parižde, Gazanda saklanýan nusgalary ýerleşdirildi.

Teswirler

@Shamammet 3 aý öň
Gaty gowy kıtap
Älemjahan