Warka-Gülşa

Warka-Gülşa

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Türkmen dili we edebiýaty
 • Ýazylan wagty

  01.12.2004
 • Görülen sany

  304
 • Göwrümi

  837.48 KB
 • Formaty

  pdf
ýükle

Ylmy maglumat barada

Türkmenistanyň Ilkinji Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň howandarlygynda ilkinji gezek okyjylara ýetirilýän «Warka – Gülşa» dessany halkymyzyň geçmişde döreden ajaýyp edebi-ruhy gymmatlyklarynyň biridir. «Warka – Gülşa» dessany Görogly beg Türkmen eýýamynyň irki döwürlerinden bäri bütin Gündogar halklarynyň hem-de türkmen halkynyň arasynda ýazuwly çeşmeleriň üsti bilen giňden ýaýrapdyr we dilden aýdylýan halk döredijilik eseri hökmünde hem meşhur bolupdyr. Okyjylar şu kitap arkaly «Warka – Gülşa» dessanynyň türkmen halkynyň arasynda bar bolan birnäçe nusgalary bilen tanşyp bilerler.

Teswirler