Ylym barada kitap

Ylym barada kitap

 • Görnüşi

  Kitap
 • Bölümi

  Türkmen dili we edebiýaty
 • Ýazylan wagty

  29.07.2005
 • Görülen sany

  415
 • Göwrümi

  1.57 MB
 • Formaty

  pdf
ýükle

Ylmy maglumat barada

Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beỳik Saparmyrat Türkmenbaşynyň howandarlygynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilỳän bu kitap Beỳik Seljuk türkmen soltany Mälik şanyň köşgünde ỳigrimi ỳyllap işlän we Gündogar äleminde täze pikir öwrülişigini esaslandyran beỳik alym hem akyldaryň biri Muhammet Gazalynyň «Dini ylymlaryň jandarylyşy» atly köpjiltlik eseriniň «Ylym barada kitap» atly birinji jildidir. Adamlary ahlak kämilligine we päkligine ündeỳän bu ajaỳyp kitap asyrlaryň dowamynda öz ähmiỳetini ỳitirmän biziň döwrümize gelip ỳetipdir. Muhammet Gazaly ylmyň dürli pudaklaryny öz içine alỳan ỳüzden gowrak kitap ỳazypdyr. Öwüt-nesihatlardan we ylmy pikir zynjyrlaryndan ybarat bu eser ruhy dünỳämiziň has-da gözelleşmegine hyzmat eder. Kitap eseriň Türkiýäniň Süleỳmaniỳa kitaphanasynda saklanỳan golỳazma nusgasy esasynda türkmen diline terjime edildi.

Teswirler